Ne Yapıyoruz

Genel Bakış

Akdeniz’de Entegre Orman Yönetimi Projesi kapsamında, Türkiye’nin üçte birini oluşturan orman ekosisteminin sağladığı faydaların entegre yönetimi için çalışılmaktadır. Ormanların biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, yerel ve ulusal kalkınma konularında sağladığı katkıların küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İklim Değişikliği

Bu proje kapsamında geliştirilecek planlama sistemi ile iklim değişikliğiyle mücadelede ormanların sağladığı katkıların artırılması hedeflenmektedir. Bu proje ile iklim değişikliği çerçevesinde ilk defa ormancılık sektöründe olmak üzere sera gazı emisyonu azaltım faaliyetlerinin çerçevesi ulusal ölçekte belirlenip amenajman planlarına ve veri bankalarına dâhil edilecektir. Ormancılık ve doğal kaynak yönetiminde kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında eğitim programları hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yürütülecektir. Orman yangınları konusunda yapılan çalışmalar geliştirilerek yangın kaynaklı sera gazı salımları yarıya düşürülecektir. Orman Genel Müdürlüğü’nün orman köylülerine verdiği güneş enerjisi sistemleri geliştirilerek sera gazı salımları azaltılacaktır. Böcekle mücadelede erken uyarı sistemleri ve laboratuvarları, rehabilitasyon, endüstriyel plantasyon gibi ormancılık faaliyetleri ile ormanların karbon tutma kapasitesi artırılmış olacaktır.

neyapiyoruz_id2

Proje kapsamında iklim değişikliği çerçevesinde sera gazı emisyon azaltımı ve karbon stoklarını geliştirme faaliyetleri, Akdeniz orman peyzajındaki beş pilot uygulama alanında (Muğla-Köyceğiz, Antalya-Gazipaşa, Mersin-Gülnar, Adana-Pos, Kahramanm-Andırın) yürütülecektir. Proje, ilave karbon yararları sağlayacak ölçme, raporlama ve doğrulama için güçlü bir sistemle entegre edilmiş ağaçlandırma, yangın yönetimi, silvikültür, ve zararlılarla mücadelede ileri ve yenilikçi yaklaşımları destekleyerek artı değer katacaktır. Bu alanlarda bulunan biyolojik çeşitlilik değerleri, koridorlar ve tampon bölgelerle zonlara ayrılarak ekolojik süreklilik de geliştirilecektir. Koruma zonları, bir yandan en değerli alanların korunmasına, diğer yandan da kalan alanların sürdürülebilir bir şekilde kullanımına devam edecek ve ulusal karbon stoğu izleme sistemiyle izlenmesine imkan verecek şekilde esnek tutulacaktır.

neyapiyoruz_id3

İklim değişikliğine yönelik faaliyetler sonucunda, beş uygulama bölgesinin her birinde emisyon azaltımlarıyla bağlantılı olarak tahmin edilen yıllık karbon faydaları (CO2-eq/y)

İşletme Müdürlüğü Toplam Yakacak Odun Tüketiminin Azaltılması Zararlıların Etkisinin Azaltılması Yangınların Azaltılması
TOPLAM 44.871,46 13.037,95 30.187,71 1.645,92
Köyceğiz 3.834,21 539,51 3.212,76 81,94
Andırın 8.510,04 6.714,98 1.774,05 21,00
Gülnar 19.556,35 268,38 17.822,27 1.465,71
Gazipaşa 5.920,68 915,01 4.958,90 46,27
Pos 7.050,68 4.599,95 2.419,73 31,00

Bu faaliyetler sonucunda artan karbon tutulumu ile bağlantılı yıllık karbon faydaları (CO2-eq/y)

İşletme Müdürlüğü Silvikültür ve Ağaçlandırma
TOPLAM 11.561,04
Köyceğiz 3.368,87
Andırın 2.846,08
Gülnar 1.455,27
Gazipaşa 2.202,65
Pos 1.688,17neyapiyoruz_id4
Biyolojik Çeşitlilik

Proje, küresel karbon ve biyolojik çeşitlilik faydaları da dahil daha geniş sürdürülebilir orman yönetimi faydaları üretmeyle bağlantılı olarak OGM’nin güçlü bir koruma sistemi oluşturmasını mümkün kılmak için teknik destek ve bilgi sağlayacaktır.

Beş pilot uygulama alanının herbirinde bir veya daha fazla alan, yürütülen teknik çalışmalar çerçevesinde muhafaza ormanı olarak belirlenecektir. Bu alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla bağlantılı olarak karbon faydalarının 20 yıllık bir sürede 1.84.900 tCO2 olacağı tahmin edilmektedir. OGM’nin, bu yeni koruma ormanlarını yönetme ve daha geniş üretim peyzajına entegrasyonunu sağlama mekanizmaları geliştirilecektir. Bu mekanizmalar turizm, tarım, enerji üretimi ve madencilik de dahil olmak üzere ormancılıkla ilişkili önemli sektörleri bir araya getirecek ve sektörler arası koordinasyon çabaları yoluyla geliştirilecektir. Orman İşletme Müdürlükleri, yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri arasında ekoturizm ve odundışı ürünler konusunda ortaklıklar tesis edilecektir. Bu ortaklıklar finansal olarak desteklenerek alan düzeyindeki koruma çalışmalarının benimsenmesine ve odun dışı ürünler ile ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin rol alacaktır.
Orman Yangınları

Proje, Orman İşletme Müdürlüğü düzeyinde bilimsel olarak kanıtlanmış yanıcı madde yönetimine odaklanan entegre yangın yönetim sistemini hayata geçirecektir. Entegre yangın yönetiminde temel çabalar, orman yangınlarının etkilerini ve oluşturduğu karbon emisyonlarını sürdürülebilir ve ekolojik olarak sağlam bir şekilde azaltmak için sarf edilecektir. Entegre Yangın Yönetim Sistemi üç ana bölümden oluşacaktır

1) Yangın yönetim bilgi sistemi (Yangın tehlike ve risk analizi, yangın tehlike derecelendirmesi ve erken uyarı sistemi)

2) Katılımcı bir şekilde hazırlanacak yangın önleme planları

3) Yangına hazırlıkta tüm ilgili kurum ve kişileri kapsayan karar destek sistemi

1_2

Entegre yangın yönetiminin üç ana bölümünü hayata geçirmek için aşağıdaki faaliyetler planlanmıştır:

1- Azaltım faaliyetleri, öncelikli orman arazilerinde yanıcı madde düzenlemeleri ve azaltım çabalarının uygulanmasıyla geliştirilecektir. Yanıcı madde azaltımı, tespit edilmiş tehlike seviyelerine dayanarak belirlenecektir.

2- Yangın tehlike seviyeleriyle bağlantılı olarak yakma kısıtlamaları, yangın riski olan dönemlerde ormana girişleri engelleme ve cezaları içine alan önleme faaliyetlerini proje destekleyecektir.Toplumda farkındalık yaratma kampanyaları, yangın önleme stratejisinin önemli bir parçası olarak şekillenecektir.

3- Yangına hazırlık, yangın yönetimi ve yangın söndürme ekibinin eğitiminin yanı sıra yanıcı maddeler ve yanıcı madde reseptörü olarak davranan yakıtların modifikasyonu ile geliştirilecektir.

4- Yangın söndürme çabaları, geliştirilmiş eğitim ve koordinasyon, standart müdahale esasları, hemfikir olunan politika ve sorumlulukların geliştirilmesi yoluyla daha ekonomik ve ekolojik şekilde uygulanacaktır. Böylece, entegre yangın yönetimi, yangın tehlike seviyeleri (belirlenmiş doğal döngü ve yanıcı madde yönetim hedefleri), risk altındaki değerler ve mevcut kaynaklara dayanacaktır.

Bu faaliyetlere ilave olarak, iki kesişen eylem ön görülmektedir. İlki, yıllık yangın harekat planlarının pilot orman işletmelerinde geliştirilmesidir. Bu planlar kaynak varlığı, kaynakların harekete geçirilmesi, belirli kaynak ilişkileri ve eğitim için yol gösterici doküman olarak hizmet verecektir. İkincisi, yangın oluşumu (yer, tarih, zaman, yangın büyüklüğü), tematik konular (hidroloji, yangın yolları, yangın ekibi merkezleri ve vejetasyon) gibi hususları kapsayan haritalar geliştirilecektir. Bu haritalar, risklere göre bölgeleri kategorize edecek yangın tehlike indeksine dayanan yangın tehlike derecelendirme haritalarına girdi olarak hizmet edecektir. Bu haritalar, çok daha tehlikeli alt bölümlerin belirlenmesinde kullanılacaktır. Faaliyetler Orman İşletme Müdürlüklerine ek olarak Antalya'da bulunan uluslararası yangın eğitim merkezi ile işbirliği içerisinde çalışacaktır.

ormanyangini2
Orman Zararlıları

Proje kapsamında Akdeniz Bölgesinde doğal mücadele konusunda araştırma ve eğitim amaçlı iki laboratuvarın yanı sıra saha gözlemleri ve erken uyarı için teknolojiyle donatılmış entegre zararlı yönetim sistemi tesis edilecektir.

Pilot uygulama alanlarında, geliştirilmiş ve entegre zararlı yönetim yatırımları yoluyla iklim değişikliği ve sürdürülebilir orman yönetimi faydalarını artırmaya yönelik yaklaşımlar uygulanacaktır.

İlk olarak, proje bölgelerinde orman ekosistemi zararlılarıyla ilgili olarak kapsamlı bir çalışma başlatılacaktır. Bu çalışma zararlıların türleri, kapsadığı alanlar, biyolojileri ve doğal düşmanlarını tespit etmenin yanı sıra son yıllarda ekonomik açıdan zararlı türler tarafından hasara uğramış alanlara ilişkin yazılı kayıtların yıllık olarak incelenmesi, bu kayıtlara dayanarak risk alanlarının belirlenmesi ve haritalanması, bu alanlarda görülen hasarın ardındaki ekolojik ve silvikültürel sebeplerin belirlenmesini de kapsayacaktır. Bu çalışmalar hem eğitim ve hem de araştırma ağırlıklı olacaktır. İzlemeyi geliştirmek için, zararlı raporlama formları güncellenecek ve bir zararlı kayıt sistemi tesis edilecek. Bunlar, zararlılarla mücadele için tesis edilecek olan erken uyarı sisteminin önemli bir elementi olacaklardır.
Silvikültür ve Ağaçlandırma

Pilot uygulama alanlarında karbon odaklı silvikültürel çalışmalar uygulanacaktır. Farklı silvikültürel faaliyetler ile orman ekosisteminde tutulan karbon miktarı artırılacaktır:

1) Gençleştirme bakımı (aralama ve/veya tamamlama dikimi)

2) Plantasyonlarda bakım (kültür bakımı)

3) Sıklık bakımı

4) Budama

5) Baltalık ormanların koruya dönüştürülmesi

6) Başlangıç aralaması uygulamaları
Odun Dışı Orman Ürünleri

Sergileme-Hakan-YARALI-1_balci_ve_orman-AydAn

Pilot alanlar düzeyinde yerel odundışı ürünler ve/veya ekoturizm potansiyelinden avantaj elde etmeleri için yerel toplumun güçlendirilmesi amacıyla ortaklıklar tesis edilecektir. Bu tip girişimlerin etkisini arttırmak için Orman Genel Müdürlüğü, Odun Dışı Ürün ve Himezler Daire Başkanlığı ile Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığınca (ORKÖY) eş finans sağlanacaktır. Odundışı ürünler konusunda proje, yerel olarak uygun odundışı ürünlerin koordine edilmiş yetiştiriciliği/yönetimini teşvik ve organize etmek için OGM-Odundışı Ürün ve Hizmetler Dairesinin mevcut çabalarını destekleyecek ve genişletecektir. Beş pilot bölgenin her birinde, belirlenecek ürünlerin değer zinciri yöntemiyle pazarlanmasına destek sağlanacaktır. 

Sergileme-Seyit Ali-GEAACA-1_kayin_fistigi_1-Bursa_3
Ekoturizm

Sergileme-Azcan-AARLI-3_yedigAller3-KocaeliEkoturizm konusunda önemli potansiyele sahip olduğu düşünülen pilot bölgeler, mevcut Aladağlar Milli Parkı nedeniyle Pos Orman İşletme Müdürlüğü ve endemik Anadolu Sığla Ağacı nedeniyle Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü'dür. Bu nedenle, destek bu bölgelere sağlanacaktır ve ekoturizm rehberliği konusunda eğitim ve sertifikasyon, altyapıyı geliştirmek için rehberlik, tanıtım materyallerinin üretilmesi ve reklam konuları da destek kapsamına alınacaktır.

Sergileme-SadAk-CAN-4_seyir-Astanbul

Odundışı ürünlerin yönetimi ve ekoturizm, OGM içerisinde sürecin kurumsallaşmasını sağlamak için, yereldeki orman amenajman planlarına entegre edilecektir. Neticede, bu faaliyetler kapsamında edinilen deneyimler Akdeniz ormanlarının ve orman köylerinin sürdürülebilir korunması ve kalkınmasına imkan verecektir.
Orman Köylüleri

Sergileme-Ali-MERMERTAA-1_simisr-Trabzon_1

Orman köylülerinin gelir seviyelerinin artırılması amacıyla, proje kapsamında odun dışı ürünler ve ekoturizm konularında çalışmalar gerçekleştirilecek. Odun dışı ürünlerin, değer zinciri kapsamında üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamaları incelenerek orman köylülerinin bu ürünlerden sürdürülebilir olarak nasıl yararlanabileceği belirlenecektir. Odundışı ürünlerin yönetimi ve ekoturizm planları, OGM içerisinde sürecin kurumsallaşmasını sağlamak için orman amenajman planlarına entegre edilecektir.

Güneş enerjisiyle su ısıtma uygulamalarına verilen ORKÖY desteğine erişimin kolaylaştırılması için orman köylülerine destek verilecek. Ayrıca mevcutta yaygınlaşmamış olan güneş enerjisiyle ev ısıtma gibi pilot uygulamaların hayata geçirilmesi ile orman köylülerine verilen ORKÖY hizmetleri geliştirilecektir. Proje kapsamında yaklaşık 1.100 hanenin bu programdan yararlanacağı ve bu kapsamda proje alanlarındaki önceliklere göre ORKÖY tarafından yaklaşık bir milyon dolarlık güneş enerjisiyle su ısıtma desteği verilmesi öngörülmektedir.

Sergileme-Abrahim-AYSANDA-4_ormana_dogru-Malatya

 

Uluslararası işbirlikleri ile yeni bölgesel projelerin geliştirilmesine de destek olunacaktır.