Entegre Orman Yönetimi

Ormanlar sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, biyolojik çeşitlilik, gıda, barınma gibi ekosistem mal ve hizmetlerini sağlarken iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da destek olur.

Türkiye’nin Akdeniz ormanları, karbonun tutulması ve biyolojik çeşitliliğin yanı sıra diğer doğal kaynaklar ve ekosistem hizmetleri gibi önemli pek çok küresel ve ulusal faydalar sağlamaktadır. Ancak bu değer ve faydalara rağmen, Akdeniz ormanları insan kaynaklı yangınlar, sürdürülebilir olmayan yollarla toplanan yakacak odunlar ve böcek zararlıları gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditlerin, ormanların sunduğu ekosistem kaynakları ve hizmetlerine bağlı birden çok orman değerine etkisi bulunmaktadır.Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ormanların entegre yönetimi ve diğer sektörlerle ilişkisini kurarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma sürecine destek olmaktadır. OGM ve UNDP Türkiye’deki yoksulluğun azaltılması, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğe de odaklanmak suretiyle sürdürülebilir orman yönetimi için iş birliği icinde calışmaktadır.

Entegre orman Yönetimi projesi ile Akdeniz orman bölgesindeki yüksek koruma değerine sahip ormanların çoklu çevresel faydalarının gösterilmesi yoluyla Türkiye’deki ormanların planlamasında bütüncül bir yaklaşım teşvik edilmektedir.
Nasıl Çalışıyoruz?

Kısa adı Entegre Orman Yönetimi olan Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi ile Akdeniz ormanlarında iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik fonksiyonlarını ön planda tutan örnek bir entegre orman yönetim modelinin geliştirilmesi, Akdeniz ormanlarında karbon tutumunun artırılması ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Projenin bileşenleri şunlardır:

1. Uygulamalar ışığında orman ekositemi içinde entegre orman yönetimi için mevzuat ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi,

2. Ormancılık sektöründe sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltan ve karbon stoklarını artıran yöntemlerin uygulanması,

3. Akdeniz Bölgesi’ndeki yüksek koruma değerine sahip ormanların korunmasının güçlendirilmesi ve entegre doğal kaynak yönetimi anlayışıyla orman köylüsünün sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesi.

Proje kapsamında elde edilmesi planlanan temel çıktılar:

• Daha etkin, önleyici bir yangınla mücadele sistemi

• İki adet orman zararlıları ile biyolojik mücadele laboratuvarının tesisi

• Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) konusunda ulusal bir veri tabanı, karbon envanteri

• Avrupa Orman Sözleşmesi ile uyumlu mevzuat düzenlemeleri

• 5 Orman İşletme Müdürlüğü’nde sosyal ve ekonomik anlamda daha güçlü orman köylüleri, ORKÖY hizmetlerinin artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi

• Biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı 80.000 ha muhafaza ormanı

• Odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesi

• Rehabilitasyon ve diğer silvikültür faaliyetlerinin arttırılması
Kimle Çalışıyoruz?

Entegre Orman Yönetimi Projesi; Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Doğa Koruma Merkezi, Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Orman Kooperatifleri Merkez Birliği, GoldStandard Vakfı, WWF Türkiye ve GIZ projenin diğer ortaklarıdır.
Nerelerde Çalışıyoruz?

Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlükleri’nde birer işletme müdürlüğü projenin uygulama alanı olarak seçilmiştir.

o Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla

o Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya

o Gülnar İşletme Müdürlüğü, Mersin

o Pos Orman İşletme Müdürlüğü, Adana

o Andırın Orman İşletme Müdürlüğü, Kahramanmaraş