Pilot Alanlar

Entegre Orman Yönetimi projesi kapsamında Köyceğiz, Gazipaşa, Gülnar, Pos ve Andırın Orman İşletme Müdürlüklerinde, diğer bir ifade ile Akdeniz bölgesinin ekolojik ve sosyo-ekonomik özelliklerini temsil eden beş orman işletme müdürlüğünde entegre yangın ve böcekle mücadele faaliyetleri, rehabilitasyon ve plantasyon çalışmaları, orman köylülerine gelir getirici faaliyetler, orman ekosistemindeki tür ve habitat koruma alanlarının belirlenip güçlendirilmesi faaliyetleri pilot olarak uygulanacaktır.

Pilot çalışmalar, veri bankaları ve eğitim çalışmaları ile ulusal ölçekte yaygınlaştırılırken, yapılacak uluslararası işbirlikleri ile yeni bölgesel projelerin geliştirilmesine de destek olunacaktır.

Orman İşletme Müdürlükleri’ndeki biyolojik çeşitliliğin belirlenmesine yönelik olarak orman hedef türleri ve ekolojik süreçlerinin envanterleri yapılmaktadır. Bu kapsamda büyük memeliler, küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler, çiftyaşarlar, kelebekler ve bitkilerden seçilen hedef türlerin yanı sıra doğal yaşlı ormanlar, yüksek ağaç türü zenginliğine sahip ormanlar, ağaç türü kompozisyonu bakımından farklı meşcereler, büyük orman blokları ve bağlantı koridorları, marjinal popülasyonlar, özel mikro-iklime sahip orman alanları, kalıntı ekosistemler, orman içi su kaynakları ve turbalıklar olarak sınıflandırılan ekolojik süreçlere dair orman alanları çalışılmaktadır.

Aladağlar Milli Parkı’nın güney yamaçlarını içine almaktadır ve yüksek kısımlarındaki orman alanları her türlü yaban hayatı için önemli yaşam ortamları sunmaktadır. Örneğin, yapılan kuş arazi çalışmaları sırasında daha önceden bilinmeyen ve çok büyük bir kızıl akbaba üreme kolonisini barındıran bir vadi bulunmuştur.

Bu alanda, orman alanları ile içiçe geçmiş daha yoğun bir insan kullanımı gözlenmektedir. Bu kullanım, tarımsal üretim olarak yoğunlaşmaktadır. Bunun etkisi özellikle geniş ve bağlantılı doğal alanlara ihtiyaç duyan büyük memeliler üzerinde görülmektedir. Bu alanda geçmişten günümüze büyük memelilerde bir azalma olduğu tespit edilmiştir.

Andırın, diğer dört alandan farklı bir orman yapısına sahiptir. Güneyinde bulunan ve tipik Karadeniz ormanları unsurlarını barındıran Amanos Dağları’nın devamı olan bir iklim ve bitki örtüsüne sahiptir. Bu beraberinde yüksek bitki türü zenginliği ve yüksek ağaç türü zenginliğine sahip geniş orman alanlarını getirmektedir. Bu alanda özellikle büyük memeliler diğer alanlardan daha fazla bir yoğunluğa sahip gözükmektedir.

Bu alanda da,Gazipaşa’da olduğu gibi orman alanları ile içiçe geçmiş daha yoğun bir insan kullanımı gözlenmektedir. Bu kullanım, hayvancılık olarak yoğunlaşmaktadır. Bunun etkisi özellikle geniş ve bağlantılı doğal alanlara ihtiyaç duyan büyük memeliler üzerinde görülmektedir. Bu alanda da geçmişten günümüze büyük memelilerde bir azalma olduğu tespit edilmiştir.

Proje alanının en batısında yer alan Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü özellikle bitki ve ekolojik süreç çeşitliliği ile öne çıkmaktadır. Türkiye’ye endemik sığla ağacının orman oluşturduğu alanlar, birçok orman içi sulak alan, Akdeniz makilikleri, Sandras Dağı ve gerisindeki doğal yaşlı orman alanları gibi alanlarla öne çıkmaktadır. Yapılan arazi çalışmalarında alanda ilk defa tespit edilen yarasa türleri olmuştur. Proje alanının en batısında yer alan Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü özellikle bitki ve ekolojik süreç çeşitliliği ile öne çıkmaktadır. Türkiye’ye endemik sığla ağacının orman oluşturduğu alanlar, birçok orman içi sulak alan, Akdeniz makilikleri, Sandras Dağı ve gerisindeki doğal yaşlı orman alanları gibi alanlarla öne çıkmaktadır. Yapılan arazi çalışmalarında alanda ilk defa tespit edilen yarasa türleri olmuştur.